Pilotägare: Botkyrka kommun.

 

Jämlikhetsdata är ett redskap i arbetet mot diskriminering. För att ta medvetna beslut om hur kommunen ställer sig till olika aspekter av jämlikhet/ojämlikhet som inte tillämpas idag har kommunen startat en Unesco LUCS pilot för att undersöka jämlikhetsdata som grund för mål och uppföljning av utvecklingen i Botkyrka som organisation och plats.

Trycket på Sverige att etablera jämlikhetsdata som den rådande normen för inhämtning av statistik att användas som kunskapsunderlag för att motverka ojämlikheter och diskriminering blir allt starkare från både olika minoriteters organisationer, olika politiska partier, FN, EU, Europarådet och olika icke-statliga aktörer.
Jämlikhetsstatistik som metod används redan i dagens Sverige av ett flertal myndigheter, aktörer och instanser, och samtliga diskrimineringsgrunder förekommer numera som variabler för självkategorisering med undantag för etnisk självidentifikation. Vad gäller användandet av olika etniska minoriteter som kategorier så sker det dock i praktiken aldrig, utan i stället används större klassificeringar såsom utrikesfödd, utländsk bakgrund och födelseland och ibland också utomeuropeisk bakgrund. Det är också få studier som tar ett helhetsgrepp om frågan, det vill säga inkluderar alla diskrimineringsgrunder i samma frågeformulär eller intervju. Samtidigt tyder mycket på att en majoritet av den svenska befolkningen är positiv till införandet av jämlikhetsstatistik på en mer systematisk och institutionaliserad nivå.

Inriktning för åtagandet i Botkyrka är aspekter kring hudfärg, religion mm och inkluderar inte andra diskrimineringsgrunder såsom socioekonomi, ålder, kön, stadsdel mm.

Piloten utförs i samarbete med Svenska muslimer i samarbete, Afrosvenskarnas Riksförbund, Get Educated och Mångkulturellt Centrum.
Läs Mångkulturellt centrums rapport om Jämlikhetsdata, skriven av Tobias Hübinette, 2015.

 

 

KONTAKT

Helena Rojas helena.rojas@botkyrka.se