Samhällsambassadörer

Ruaa Zain Al-Yafeai, Katarina Ljungkvist och Linnea Johnsson Pilotägare: Eskilstuna kommun Samhällsambassadörerna togs fram utifrån att det idag finns en obalans i kunskapen kring samhällets institutioner och organisering i de prioriterade områdena i Eskilstuna. Detta visar sig bl a i intervjuer som gjorts med nyckelpersoner som verkar i de prioriterade områdena att en del medborgare…

Kloka platser

Pilotägare: LUCS Hur samverkar lokala aktörer för gemensam platsutveckling? Hur kan en plats genom lokalt arbete stärka den lokala stoltheten och tilliten? Vilka gör vad i ett område? Detta är några av de frågor som piloten “Kloka platser” ställer, med utgångspunkt i Botkyrkas och Eskilstunas utveckling i stadsdelarna Fittja respektive Årby. “Kloka platser” drivs av LUCS…

Gör din röst hörd!

Pilotägare: ABF.   Genom folkbildningen – studiecirklar och kulturarrangemang – ges individer nödvändiga verktyg, metoder och kunskap för att göra sina röster hörda och ta plats i samhället. Målet är att människor ska kunna se kopplingen mellan sin egen vardag och på bästa sätt komma till tals och påverka det som står dem närmast om…

Interkulturellt flyktingmottagande

Pilotägare: Botkyrka kommun.   Piloten har som syfte att beskriva hur flyktingmottagandet i Botkyrka kommun kan transformeras från traditionellt (nuläge) till interkulturellt (önskat läge). Genom att beskriva denna process klargör vi varför den behövs, vilka värden som skapas, vad kommunen behöver leverera utifrån de lagar, regler och kommunala principer som finns i relation till de…

Boendekraft

Pilotägare: Botkyrkabyggen. Boendekraft handlar om att erbjuda attraktiva och tillgängliga sätt för hyresgäster att vara delaktiga i och ha inflytande över utvecklingen av sitt bostadsområde. Botkyrkabyggen och Hyresgästföreningen har gemensamt tecknat ett boinflytandeavtal om Boendekraft. Fokus i avtalet ligger på trivselskapande åtgärder och ökad delaktighet bland de boende. Avtalet reglerar inflytandet över boendemiljö, ombyggnad och…

Interkulturellt ledarskap i förskolan och skolan

Pilotägare: Botkyrka kommun.   En interkulturell skolmiljö genomsyras av gemensamma ordningsskapande normer som, med utgångspunkt i mänskliga rättigheter, bidrar till att identifiera det gemensamma och löser utmaningar utifrån den specifika kontext där de uppstår. Det interkulturella förhållningssättet bygger på det mångkulturella, men kompletterar med att nyansera grupptillhörigheter och säkerställa den enskilda invånarens mänskliga rättigheter. Genom…

Etablerings- och resurscenter

Pilotägare: Vårljus.   Piloten prövar nya grepp för etablering och integration i en tid då alla är överens om utmaningarna samtidigt som det finns få formulerade insatser för kommunerna att beställa. Syftet har varit att erbjuda introduktions- och integrationsinsatser med ett interkulturellt perspektiv, istället för ett mer traditionellt arbetssätt. Den övergripande målsättningen var att skapa…

Välkomstjobb

Pilotägare: HFAB   Välkomstjobb hjälper nyanlända i etableringen, som har ett lägenhetsavtal med HFAB, till snabbare inträde på arbetsmarknaden via jobb eller praktik. Syftet är snabbare integration och egen försörjning. Bostadsbolaget ser fördelar ur såväl ett mänskligt perspektiv som ur en ekonomisk synvinkel. Kunskapspiloten utforskar nya vägar till arbete och nya sätt att rekvirera platser…

Jämlik cancerprevention

Pilotägare: Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland.   Det finns skillnader i cancervården som inte kan förklaras av att patienter har olika medicinska förutsättningar eller behov. Olika grupper av människor är mer eller mindre benägna att delta i screening, söka vård, delta i studier, ställa krav eller ifrågasätta om vården inte fungerat optimalt. Vårdpersonalens beteende med grund i…

Bilders makt

Pilotägare: Mångkulturellt centrum.   Vi lever i en visuell kultur. Bilder formar vår uppfattning av världen, andra människor och oss själva. Men många saknar nödvändiga kunskaper för att kunna tolka visuella uttryck. Bilders Makt är en fritt tillgänglig kunskapsbank med bilder, film och förklarande texter om stereotypa bilder. Besök Kunskapsbanken här https://bildersmakt.se/ Kunskapsbanken Bilders Makt…