Gör din röst hörd!

Med kunskapspiloten Gör din röst hörd! vill ABF bidra till att öka människors möjligheter att själva kunna påverka sina liv – egenmakt och inflytande. Det är en flerårig satsning som genom folkbildningen – studiecirklar och kulturarrangemang ger individer nödvändiga verktyg, metoder och kunskap för att göra sina röster hörda och ta plats i samhället. Målet…

Interkulturellt flyktingmottagande

Kunskapspiloten om ett interkulturellt flyktingmottagande har som syfte att beskriva hur flyktingmottagandet i Botkyrka kommun kan transformeras från traditionellt (nuläge) till interkulturellt (önskat läge). Genom att beskriva denna process klargör vi varför den behövs, vilka värden som skapas, vad kommunen behöver leverera utifrån de lagar, regler och kommunala principer som finns i relation till de…

Boendekraft

Botkyrkabyggen och Hyresgästföreningen har gemensamt tecknat ett boinflytandeavtal om Boendekraft. Fokus i avtalet ligger på trivselskapande åtgärder och ökad delaktighet bland de boende. Avtalet reglerar inflytandet över boendemiljö, ombyggnad och upprustning av Botkyrkabyggens nuvarande och tillkommande fastighetsbestånd. De som arbetar med Boendekraft i våra områden kallas för gårdsambassadörer. Alla hyresgäster som tillsammans vill engagera sig…

Postkolonialt forum

Då rasismen är på framfart i samhället behövs analyser som går bortom reduceringen av rasistiska erfarenheter till frågor om enskilda attityder och fördomar. För att förstå ojämlika förhållanden behövs fler perspektiv som synliggör just maktförhållandena som grogrund för rasismen och exkluderingen vilket drabbar stora delar av den svenska arbetarklassen. ABF ville med denna kunskapspilot pröva…

Välkomstjobb

Kunskapspiloten certifierades av Unesco LUCS 2018. Välkomstjobb hjälper nyanlända i etableringen, som har ett lägenhetsavtal med HFAB, till snabbare inträde på arbetsmarknaden via jobb eller praktik. Syftet är snabbare integration och egen försörjning. Bostadsbolaget ser fördelar ur såväl ett mänskligt perspektiv som ur en ekonomisk synvinkel. Kunskapspiloten utforskar nya vägar till arbete och nya sätt…

Jämlik cancerprevention

Kunskapspiloten certifierades av Unesco LUCS 2018.   Det finns skillnader i cancervården som inte kan förklaras av att patienter har olika medicinska förutsättningar eller behov. Olika grupper av människor är mer eller mindre benägna att delta i screening, söka vård, delta i studier, ställa krav eller ifrågasätta om vården inte fungerat optimalt. Vårdpersonalens beteende med…

Bilders makt

Vi lever i en visuell kultur. Bilder formar vår uppfattning av världen, andra människor och oss själva. Men många saknar nödvändiga kunskaper för att kunna tolka visuella uttryck. Bilders Makt är en fritt tillgänglig kunskapsbank med bilder, film och förklarande texter om stereotypa bilder. Besök Kunskapsbanken här https://bildersmakt.se/ Under  2017 arbetar Mångkulturellt centrum vidare med…

Jämlikhetsdata i Botkyrka kommun

Jämlikhetsdata som redskap i arbetet mot diskriminering Botkyrka kommun vill ta medvetna beslut om hur vi ställer oss till olika aspekter av jämlikhet/ojämlikhet som inte tillämpas idag. Därför har kommunen påbörjat en Unesco LUCS pilot för att undersöka jämlikhetsdata som grund för mål och uppföljning av utvecklingen i Botkyrka som organisation och plats. Trycket på Sverige…

Malmö stads arbete mot diskriminering

Arbete mot diskriminering går in i nästa fas. Handlingsplanen mot diskriminering som reviderades under 2013-2014 i nära samverkan med civilsamhället i Malmö har ”döpts” om till Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad. Utvecklingsplanen har en tydligare målkedja, vilket ska underlätta för respektive förvaltning att jobba med utvecklingsplanen.   Stadskontoret arbetar nu med att implementera…