Som medlem i LUCS (Föreningen för lokal Unesco-samverkan Sverige) ingår er organisation i en kunskapsplattform bestående av aktörer som genom utbyte av erfarenheter, perspektiv och inspiration arbetar för gemensamt att driva en utveckling mot framväxt av hållbara platser som präglas av social jämlikhet och lika rättigheter och möjligheter för alla.

Så här blir du medlem

Medlemskap i LUCS är öppet för kommuner, landsting, regioner, lärosäten, företag och organisationer i civilsamhället. Gemensamt för alla medlemmar är arbetet med att skapa hållbara platser som präglas av social jämlikhet och lika rättigheter och möjligheter för alla.

Medlemskap innebär en förpliktelse att bidra till LUCS arbete praktiskt, kunskapsmässigt och ekonomiskt.

För att bli medlem behöver organisationen göra en ansökan om medlemskap med medföljande avsiktsförklaring där organisationen godtar LUCS stadgar och etiska riktlinjer & grundprinciper (se nedan).

 

 • underteckna en avsiktsförklaring där ni godtar LUCS stadgar och etiska riktlinjer & grundprinciper.

 • följa LUCS etiska riktlinjer för ekonomiska samarbeten, läs mer nedan.

Medlemmar åtar sig att verka för LUCS syfte och aktivt medverka i verksamheten.

Detta innebär exempelvis

 • Utveckla och driva en eller flera kunskapspiloter
 • Genomföra lokala informationsaktiviteter
 • Regelbundet återkoppla om verksamheten till LUCS

Verksamheterna i kunskapspiloterna initieras och drivs av respektive medlemsorganisation och finansieras lokalt eller i annan extern form.

LUCS har sitt ursprung i ett samarbete med European Coalition of Cities Against Racism (ECCAR). Om intresse finns för att ingå i ECCAR erbjuder LUCS medlemskommuner stöd i ansökningsprocessen.

Stadgar

STADGAR FÖR UNESCOCENTER LUCS

Fastställda av konstituerande årsmöte 2014-05-09. Reviderade vid årsmöte 2023-03-31 

1 Ändamål 

Föreningen för lokal Unesco-samverkan Sverige (nedan kallat LUCS) är en demokratisk, partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar utifrån FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och de konventioner om medborgerliga och politiska rättigheter som Sverige har ratificerat. 

Föreningens ändamål är att i samverkan med civilsamhälle, lärosäten och offentlig sektor utveckla arbetssätt med målet att bidra till att skapa förutsättningar för social jämlikhet och sammanhållning, samt interreligiös och interkulturell dialog i lokala sammanhang. 

Verksamheten ska arbeta med utgångspunkt i Unescos uppdrag att genom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation verka för fred och säkerhet, och särskilt inrikta sitt arbete på att främja interkulturell dialog, verka mot rasism och diskriminering, förebygga konflikt och verka för en socialt hållbar utveckling. 

Föreningens associerade Unesco-status regleras i en särskild överenskommelse mellan LUCS och Svenska Unescorådet. Verksamheten utvärderas vart fjärde år i enlighet med överenskommelsen, varefter Svenska Unescorådet beslutar om förlängning. 

I enlighet med överenskommelsen mellan Svenska Unescorådet (dnr xxx) och LUCS, äger Svenska Unescorådet rätt att besluta om föreningens rätt att använda Unescos namn och logotyp 

2 Organisationsform 

Föreningen är en ideell förening med namnet Föreningen för lokal Unesco-samverkan Sverige (LUCS). 

3 Medlemskap 

Föreningar, organisationer, företag, kommuner, landsting, offentliga institutioner, lärosäten m fl. kan bli medlemmar genom att betala den medlemsavgift som årsmötet har fastställt. 

Ansökan om medlemskap sker skriftligt. Medlem är skyldig att följa LUCS stadgar, etiska riktlinjer (se bilaga) och av styrelsen och årsmöte fattade beslut och ingångna avtal. 

4 Utträde och uteslutning 

Medlem som vill utträda ur föreningen, ska skriftligt anmäla detta till styrelsen. Medlemskapet upphör vid det årsskifte som inträffar minst sex månader efter det att anmälan om utträde kommit styrelsen tillhanda. 

Medlem får uteslutas ur föreningen med omedelbar verkan om medlemmen trots medlemskapet har försummat att betala avgift för föregående verksamhetsår, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. 

Medlem som utträtt eller blivit utesluten har inte rätt att återfå avgifter eller bidrag eller i övrigt erhålla någon del av LUCS tillgångar eller tjänster. 

5 Medlemsavgift 

Medlem ska till LUCS betala medlemsavgift som fastställs på årsmötet. 

6 Organisation 

LUCS högsta beslutande organ är årsmötet. Mellan årsmötena är styrelsen beslutande och verkställande organ. Om styrelsen finner det nödvändigt kallas till medlemsmöte för beslut i enskild fråga. 

7 Årsmöte 

Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 maj varje år efter kallelse av styrelsen. 

Ordinarie årsmöte ska: 

1. förrätta val av ordförande att leda årsmötet 

2. förrätta val av protokollförare och två justerare, tillika rösträknare 

3. fastställa röstlängd 

4. besluta huruvida årsmötet är stadgeenligt utlyst 

5. fastställa dagordning för årsmötet 

6. behandla styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 

7. behandla revisorernas berättelse 

8. fastställa resultat- och balansräkning 

9. besluta om disposition av resultat enligt fastställd balansräkning 

10. besluta om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar 

11. fastställa verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår 

12. besluta om medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår 

13. besluta om arvoden till förtroendevalda 

14. besluta om antalet styrelseledamöter och suppleanter för ett år 

15. välja ordförande för en tid av två år 

16. välja styrelseledamöter för en tid av två år och suppleanter för en tid av ett år. 

17. välja minst två revisorer för ett år 

18. välja valberedning för ett år, bestående av sammankallande och två övriga ledamöter. Valberedningen ska spegla föreningens sammansättning. 

19. behandla förslag från medlemmarna som inlämnats till styrelsen senast den 1 februari samma år 

20. behandla ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet för avgörande 

21. eventuellt övriga ärenden 

Ärenden under § 21 får upptas till överläggning men inte beslut. 

Moment 1 – Kallelse 

Kallelse till ordinarie årsmöte ska ske minst sex veckor i förväg. Kallelse till extra årsmöte ska ske minst en vecka i förväg. 

Moment 2 – Årsmöteshandlingar 

Senast två veckor före ordinarie årsmöte tillställs medlemmarna 

dagordning för årsmötet 

årsredovisning och revisionsberättelse 

inkomna ärenden från medlemmar samt styrelsens utlåtande över dessa 

förslag från styrelsen 

Vid ordinarie årsmöte får inte beslut fattas i andra frågor än dem som angetts i dagordning samt sådana frågor som står i direkt samband med dessa. 

Moment 3 – Omröstningsregler 

Vid omröstning på årsmötet har varje medlem en röst. Varje medlem företräds av en person. 

Svenska Unescorådet eller av Svenska Unescorådet utsedd representant äger representation vid årsmöte och innehar har rätt att företrädas med 1 röst. 

Val ska förrättas med slutna sedlar om så begärs. I övrigt fattas beslut genom acklamation. 

Ärenden på årsmöte avgörs genom enkel majoritet utom vid stadgeändring då det krävs 2/3 majoritet. 

Sistnämnda beslut regleras i § 12. Vid lika röstetal avgör lotten. 

Moment 4 – Extra årsmöte 

Extra årsmöte hålls då styrelsen finner det behövligt, då minst en av revisorerna eller då minst tio procent av medlemmarna skriftligen med angivande av ärende begär det. 

8 Medlemsmöte 

Medlemsmöte ska hållas minst en gång om året utöver årsmötet. Medlemmar får kallelse minst fyra veckor innan. 

9 Styrelse 

När årsmötet inte är samlat, är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. 

Moment 1 – Sammansättning, arbetsordning och omröstning 

Styrelsen ska bestå av en på årsmötet vald ordförande samt som lägst sex (6) och som högst fjorton (14) övriga ledamöter. 

Svenska Unescorådet är Sveriges nationalkommission till Unesco och har en observatörsplats med yttranderätt i LUCS styrelse med uppdrag att bevaka att Unescos prioriteringar speglas i verksamheten. Botkyrka, Malmö och Eskilstuna är garanterade varsin ordinarie ledamot samt suppleant i LUCS styrelse i egenskap av grundare. Därutöver ska LUCS styrelse bestå av en tredjedel vardera från civilsamhälle, lärosäten samt kommuner/övriga offentliga aktörer. 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och andra funktionärer som kan behövas inom styrelsen. 

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år efter kallelse av ordförande. Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av ledamöterna så begär. 

Styrelsen är beslutsmässig då mer än hälften av antalet ledamöter, bland dem ordförande eller vice ordförande, är närvarande. 

Varje ledamot har en röst. Ärende avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordförande. 

Vid styrelsens möten förs protokoll. Varje närvarande ledamot anses ha biträtt i protokollet angivna beslut såvida denne inte till protokollet anmält avvikande mening. 

Moment 2 – Styrelsens uppgift 

Det åligger styrelsen att särskilt: 

upprätthålla kontinuerlig kontakt med medlemmarna 

ange riktlinjer för verksamheten 

se till att organisationens stadgar följs 

säkra organisationens finansiering 

förbereda årsmötet 

anställa personal vid behov 

se till att räkenskaper förs 

under gemensamt ansvar omhänderha och förvalta LUCS tillgångar 

senast fyra veckor före ordinarie årsmöte överlämna årsberättelse till revisorerna 

Moment 3 – Firmatecknare 

Styrelsen företräder föreningen och tecknar dess firma. Styrelsen äger rätt att bemyndiga flera personer att, minst två i förening, företräda föreningen och teckna dess firma. 

10 Revisorer 

Styrelsens förvaltning och LUCS räkenskaper granskas av minst två revisorer varav minst en är auktoriserad revisor. 

11 Stadgetolkning 

Uppstår oenighet om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen. 

12 Tvist 

Dessa stadgar ska tillämpas och tolkas enligt vid var tid gällande svensk rätt. Tvist mellan LUCS och medlem rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa stadgar ska i första hand lösas mellan parterna och i andra hand avgöras av allmän domstol. 

13 Beslut om stadgeändring och om LUCS upplösning 

Förslag om ändring av dessa stadgar eller om LUCS upplösning får inte upptas till behandling av årsmöte i annat fall än om detta angivits i kallelse till årsmötet. För beslut om ändring av stadgarna eller om LUCS upplösning krävs antingen beslut på årsmöte där samtliga är eniga om beslutet eller beslut på två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie årsmöte och där beslutet på det sista mötet biträds av minst 2/3 av de närvarande. 

Om upplösning av LUCS beslutas ska dess återstående tillgångar disponeras på sätt som stödjer de i § 2 uppräknade uppgifterna. Beslut om hur tillgångarna ska disponeras ska fattas av det sist hållna årsmötet. 

Avsiktsförklaring

Utgångspunkten för de etiska riktlinjerna är Unesco LUCS tre ställningstaganden:

1.Vi ser migration som ett naturligt mänskligt fenomen och åtar oss att hantera den ökande komplexiteten i frågor om identitet, hemmahörande och sammanhållning i en etnisk och religiöst blandad befolkningssammansättning på ett långsiktigt hållbart och inkluderande sätt.

2.Vi åtar oss att i praktiken främja alla människors lika värde och okränkbarhet, oavsett hudfärg, etnicitet, religion, kön, ålder, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.

3.All verksamhet som utvecklas ska bygga på en grund som inte gör skillnad på människor, eller tilldelar dem egenskaper (p.g.a). utifrån någon av de sju i Sverige lagstadgade diskrimineringsgrunderna. All verksamhet ska bygga på en medveten antirasistisk grund.

Etiska gränser för ekonomiska samarbeten

Av etiska skäl och med hänsyn till Unescouppdragets helhetssyn på mänskliga rättigheter och hållbar utveckling gäller följande restriktion när LUCS ingår i ekonomiska partnerskap.
Samarbeten medges inte i företag som har produktion eller försäljning inom områdena hasardspel, pornografi, alkohol, tobak eller vapen som en del av sin verksamhet.

Dessutom ska samarbeten endast ingås med organisationer som på ett godtagbart sätt följer kraven i de internationella konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige ratificerat.

Organisationerna har ett eget ansvar att följa konventionernas normer oavsett om konventionerna riktar sig till stater eller enskilda och oavsett om de länder där företagen verkar är bundna av konventionerna eller har en svagare rättighetslagstiftning.

De konventioner om mänskliga rättigheter som avses är:

 • FN:s konvention mot rasdiskriminering (GERD)
 • FN:s konvention om barnets rättigheter
 • FN:s konvention om kvinnors rättigheter
 • FN:s konvention om funktionsnedsattas rättigheter
 • FN:s konvention om minoriteters rättigheter
 • ILO:s kärnkonventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet.
 • FN:s miljökonventioner
 • FN:s konvention mot mutor

Samarbetspartners

European Coalition of Cities against Racism (ECCAR)

www.eccar.info

 

Svenska Unescorådet
www.unesco.se

 

Unesco
www.en.unesco.org

 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
www.skl.se

 

Open Society Foundations

www.opensocietyfoundations.org

Medlemsavgift

Medlemsavgift

 

Lokala föreningar – 500 kr

Regionala organisationer – 1000 kr

Nationellt verksamma organisationer – 2000 kr

 

Kommuner (utifrån befolkningsstorlek):

25 000 personer – 25000 kronor

26-75 000 personer – 50 000 kronor

75-150 000 personer – 100 000 kronor

150 000 eller fler personer – 150 000 kronor.

Landsting, länsbaserade verksamheter samt  bostadsbolag 50 000 kronor

 

Företag:

Omsättning <5 miljoner kronor – 10 000 kronor

Omsättning 5-15 miljoner kronor – 25 000 kronor

Omsättning 15-150 miljoner kronor – 100 000 kronor

Omsättning >150 miljoner kronor – 150 000 kronor

 

Lärosäte – 5000 kronor

Enskild institution – 2000 kronor

 

Hel avgift betalas när man blir medlem oberoende av vilken tid på året man går med.

 

Kontakta oss

Om du har frågor eller vill ha mer information om medlemskap i Unesco LUCS kan du använda formuläret här under.

Skicka in